SŁONECZKA

NAUCZYCIELE:

Magda B., Marzena P.

 

 


CZERWIEC

1.  RUCH TU WIELKI, DŹWIĘKÓW MOC, Z TRAW NA ŁĄCE MIĘKKI

KOC

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:.

 

• Doskonalenie umiejętności rozpoznawania barw podstawowych i pochodnych.

 

• Poznanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku (motyle,

  biedronki, mrówki, ślimaki), zwrócenie uwagi na pożyteczność,

  przezwyciężanie uprzedzeń i niechęci.

 

• Wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej przez zabawy i

  ćwiczenia organizowane oraz podejmowane spontanicznie przez dzieci.

 

• Tworzenie warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami.

 

• Stworzenie okazji do nawiązywania bliskości i serdecznych kontaktów

   podczas zabawy.

 

 

2.   GÓRY, MORZE, WIEŚ, JEZIORO, GDZIE RODZICE NAS ZABIORĄ?

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 

Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy i

   ćwiczenia organizowane oraz samodzielne.

 

• Dostarczenie dzieciom wiedzy o przyrodzie i środowisku społecznym, typach

   krajobrazów.

 

• Stwarzanie sytuacji do bezpośredniego kontaktu z przyrodą jako źródłem

   marzeń, przeżyć i doznań.

 

• Rozwijanie mowy i myślenia przez samodzielne wypowiedzi na temat

   zbliżających się wakacji.

 

 

3.  COŚ SIĘ SKRADA, COŚ SZELEŚCI, DŻUNGLA STO TAJEMNIC

MIEŚCI

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 

Rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć, kształcenie umiejętności

    językowych, wzbogacanie słownictwa.

 

• Tworzenie okazji do podziwiania otaczającego świata przyrody, tego

   najbliższego i odległego – egzotycznego.

 

• Ćwiczenia ortofoniczne rozwijające mięśnie narządów mowy.

 

• Umożliwienie doświadczeń w mówieniu na zadany temat i byciu słuchanym.

 

• Wspieranie samodzielnych twórczych działań dzieci.

 

 

4.  ZA CHWILĘ WAKACJE

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 

Poznanie niebezpiecznych miejsc do zabawy.

 

Bezpieczne posługiwanie się nożyczkami.

 

Poprawne naśladowanie wyrazów dźwiękonaśladowczych.

 

Rozpoznawanie i nazywanie charakterystycznych odgłosów przyrody.

 

Posługiwanie się pojęciami określającymi położenie przedmiotów w  

   przestrzeni.

 

Wykorzystywanie dostępnej powierzchni rysunkowej.

 

Poznanie ciekawostek dotyczących bieżącej pory roku.

 

Słuchanie i wypowiadanie się nt zjawisk i zmian zachodzących w pogodzie i 

   przyrodzie latem.

 

 

 

MAJ

1. MIESZKAMY W EUROPIE

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Rozpoznawanie i nazywanie flag państw europejskich

Przybliżenie pojęcia Unia Europejska

Dobieranie odpowiednich kolorów do danej flagi narodowej

Dostrzeganie zmian w dynamice utworów muzycznych

Utrwalenie wyglądu symbolów narodowych

Wzbogacanie wiadomości o różnych krajach

Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej

2. AKADEMIA AQUAFRESH

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Poznanie procesu wzrostu zębów

• Przeliczanie zębów mlecznych i stałych

• Prawidłowa higiena artykułów do czyszczenia zębów

• Poznanie zasad prawidłowego szczotkowania zębów

• Poznanie pracy dentysty

• Dieta sprzyjająca zdrowym zębom

3. KTOŚ NAM NIEBO POMALOWAŁ. WITAJ, TĘCZO KOLOROWA !

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Tworzenie dzieciom warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami.

• Budzenie zainteresowania ciekawymi zjawiskami pogody.

• Uwrażliwianie na piękno otaczającego świata.

4. BUKIET, PREZENT I CUKIERKI, DZIŚ RODZICÓW DZIEŃ JEST WIELKI

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Uświadomienie dzieciom znaczenia roli rodziców w ich życiu.

Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną przez udział w rodzinnych imprezach organizowanych w przedszkolu.

Sprzyjanie rozwijaniu pozytywnego obrazu własnego „ja” przez współdziałanie w grupie.

Wdrażanie do stosowania form grzecznościowych, uprzejmego zachowania wobec siebie  podczas zabaw dydaktycznych i tematycznych.

Wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych – miłość.

5. Z KOŃCA ŚWIATA CZY ZZA ŚCIANY, TO PRZYJACIEL NASZ KOCHANY

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Stwarzanie okazji do dostrzegania odmienności i autonomii drugiego człowieka.

• Budzenie zainteresowania literaturą dla dzieci przez recytowanie wierszy i czytanie opowiadań.

• Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy oraz ćwiczenia organizowane i spontaniczne.

 

 

 

 

DZIEŃ RODZINY

"Na łące z mamą i tatą"

KWIECIEŃ

 

1. NA WSI ZAWSZE JEST WESOŁO, TYLE PÓL I ZWIERZĄT WKOŁO

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Umożliwienie dzieciom poznania życia w środowisku wiejskim i najbliższego środowiska wiejskiego – podwórka.

• Zapoznanie ze zwierzętami żyjącymi na wiejskim podwórku.

• Zapoznanie z rodzinami zwierząt, domami, w jakich mieszkają wybrane zwierzęta.

• Określanie korzyści płynących z hodowli zwierząt dla człowieka.

2. WIELKANOCNE TO PISANKI, WYKLEJANKI, MALOWANKI

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Budzenie zainteresowania zwyczajami i tradycjami związanymi ze świętami wielkanocnymi.

• Zapoznanie z rozwojem kurczątka oraz budową jajka.

• Przybliżenie tradycji wypieków wielkanocnych, zwrócenie uwagi na charakterystyczne ciasta.

• Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu.

3. STOP! ZABRANIAM! ZAKAZUJĘ! ŚMIECI W WORKI SIĘ PAKUJE!

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Kształtowanie szacunku dla przyrody w jej naturalnej formie.

• Dostarczanie wiedzy o zagrożeniach środowiska i sposobach ochrony.

• Wyrabianie nawyków dbałości o czystość i porządek otoczenia.

• Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat.

4. NIGDY NIE BÓJ SIĘ LEKARZA, GDY CHOROBA SIĘ PRZYDARZA

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Wyrabianie nawyków prozdrowotnych.

Zdyscyplinowanie i dbałość o zdrowie własne i innych członków społeczności przedszkolnej.

Rozwijanie świadomości wartości zdrowia i konieczności dbania o nie.

Podkreślanie roli właściwego odżywiania się.

Rozumienie potrzeby dbania o zęby i leczenia ich.

Uświadomienie konieczności szukania pomocy u lekarza w razie choroby.

Podkreślenie znaczenia zawodu lekarza dla zdrowia ludzi.

 

 

 

 

ZAJĄCZEK

MARZEC

 

1. PODRÓŻOWAĆ KAŻDY MOŻE: NA ROWERZE, NA MOTORZE

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Rozróżnianie pojazdów poruszających się na lądzie, na wodzie, w powietrzu.

• Składanie prostych konstrukcji z papieru.

• Stworzenie okazji do obserwacji obiektów w powietrzu i na wodzie w toku zabaw badawczych.

• Rozwijanie zdolności uważnego słuchania wierszy oraz wypowiadania się w różny sposób.

2. WIOSNA ZARAZ TU PRZYBĘDZIE, KOLOROWO BĘDZIE WSZĘDZIE

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Rozwijanie podstawowych umiejętności z zakresu uprawy i hodowli roślin.

• Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną i wiązanie tych zjawisk z aktualną porą roku.

• Rozwijanie mowy i myślenia dzieci w toku zabaw i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych, bogacenie słownictwa.

• Ćwiczenia rozwijające sprawność fizyczną i aparatu oddechowego.

3. SŁYCHAĆ ŚPIEW WŚRÓD DRZEW I CHMUR – TO ARTYSTÓW PTASICH CHÓR

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Zachęcanie do systematycznej obserwacji świata przyrody, dostrzeganie bieżących zmian i pogłębianie wiedzy dzieci z zakresu ornitologii.

• Doskonalenie funkcjonowania narządów artykulacyjnych.

• Poznanie kształtu niektórych figur geometrycznych.

4. SZYBKO BIEGNIE KAŻDY DZIEŃ, ROSNĘ SZYBKO, DUŻO WIEM

 Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Dostrzeganie zmian we własnej osobie (cechy jakościowe i ilościowe).

• Nabywanie coraz dojrzalszych kompetencji społecznych, budowanie obszaru własnego „ja”.

• Uświadomienie sobie konsekwencji upływu czasu w kontekście rozwoju i wzrostu.

• Doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi na konkretny temat.

5. DO SKLEPÓW WYRUSZAMY, GDY ZAKUPY ZROBIĆ MAMY

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Kształtowanie umiejętności właściwego zachowania w miejscach publicznych.

• Obserwacja pracy ludzi wykonujących różne zawody w bliskim otoczeniu przedszkola.

• Nabywanie umiejętności wymiany jeden do jednego, jeden do wielu w sytuacji zabawy.

• Poznanie różnych rodzajów placówek handlowych i ich asortymentu.

 

 

 

 

 

 

 

 

WITAJ WIOSNO !

 

 

 

 

DZIEŃ KOBIET

 

 

 

 

PAPIEROWE SAMOLOTY

i pierwsze wiosenne dni :-)

LUTY

 

1. CAŁY Z CEGŁY, MA DWIE WIEŻE, W TYM ZAMKU KIEDYŚ

MIESZKALI RYCERZE

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Zaspokajanie dziecięcej potrzeby aktywności twórczej.

• Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.

• Stwarzanie okazji do wspólnych działań w zabawie.

2. TAKI NASTRÓJ JEST W TEATRZE, ŻE ZACHWYCAM SIĘ, GDY

PATRZĘ

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Rozwijanie aktywności twórczej przez wspólne wykonywanie form przestrzennych z różnego rodzaju materiału.

• Bogacenie przeżyć dzieci przez zabawy z wcielaniem się w role.

• Poznawanie tekstów bajek, dostrzeganie podobieństw między nimi.

3. CO MARZENIE, TO MARZENIA, WNET SIĘ ŻYCIE NASZE

ZMIENIA

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Wyrażanie własnych myśli i życzeń.

• Dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych.

• Dostrzeganie potrzeb, marzeń innych ludzi.

4. CZY TO SIOSTRA, CZY TO BRAT, KOLOROWY Z NIMI ŚWIAT

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Utrwalenie pojęcia „para”.

• Uświadomienie relacji pokrewieństwa i właściwe nazywanie członków rodziny.

• Czerpanie radości z tworzenia przedmiotów o charakterze użyteczno-

   dekoracyjnym.

• Wdrażanie dzieci do współdziałania i współpracy.

 

 

 

 

ŚWIĘTO

BABCI I DZIADKA

STYCZEŃ

 

1. NOWY ROK SIĘ WŁAŚNIE ZACZĄŁ

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Dostrzeganie występowania zdarzeń czasowych, pór roku, miesięcy,  

   zapoznanie dzieci z nazwami.

• Rozwijanie zdolności dostrzegania i wyodrębniania się rytmów i sekwencji

   czasowych.

• Poznawanie utworów literackich o wartościach wychowawczych.

• Udział w uroczystościach przedszkolnych organizowanych dla wszystkich

   dzieci.

2. KOCHAM BABCIĘ, KOCHAM DZIADKA, BYCIE Z NIMI TO JEST  

GRATKA

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Rozwijanie zdolności mówienia o uczuciach

• Wspieranie dzieci w działaniach świadczących o przywiązaniu i miłości do

   najbliższych

• Umożliwienie wykonania własnoręcznie prezentów

• Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem

3. ZIMO BAW SIĘ Z NAMI

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

zapoznanie z charakterystycznymi cechami pory roku - zimy;

obserwowanie panującej aury podczas zimowego spaceru;

kształtowanie umiejętności prawidłowego doboru ubrań do panującej pogody;

zapoznanie z zimowymi piosenkami i zabawami;

kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania w grupie i czerpania

   radości z efektów wspólnej pracy.

4. HEJ NA SANKI KOLEŻANKI…

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• zna wybrane zagadnienia przyrody nieożywionej - właściwości lodu;

• potrafi formułować wnioski;

• zna zasady dotyczące bezpiecznych zabaw na śniegu.

GRUDZIEŃ

 

1. Spotkanie z Mikołajem

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

Wdrażanie do czynnego uczestniczenia w wydarzeniach przedszkolnych –     

   wycieczka do Krainy Św. Mikołaja w Zatorze.

Poznawanie zwyczajów mikołajkowych.

Kształtowanie umiejętność przeliczania zbioru.

Ćwiczenia na spostrzegawczość.

Przeliczanie zbiorów z bombkami.

Swobodne wypowiadanie się na określony temat.

2. Porządkami czas się zająć, zaraz goście przybywają

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za najbliższe otoczenie, porządek i

   czystość w nim panujące.

Poznanie czynności gospodarczych wykonywanych w domu.

Zaangażowanie w czynności prospołeczne.

3. W całym domu pachnie lasem, to już święta są za pasem

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

Wprowadzenie świątecznego nastroju.

Przybliżenie dzieciom tradycji świątecznych Bożego Naradzenia.

Estetyczne wykonywanie ozdób choinkowych, czynny udział w dekoracji

   drzewka świątecznego i sali.

Integrowanie dzieci i ich rodzin z przedszkolem.

4. Nowy Rok się zaraz zacznie

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Dostrzeganie występowania zdarzeń czasowych, pór roku, miesięcy,

   zapoznanie dzieci z nazwami.

Rozwijanie zdolności dostrzegania i wyodrębniania się rytmów i sekwencji

   czasowych.

Poznawanie utworów literackich o wartościach wychowawczych.

Udział w uroczystościach przedszkolnych organizowanych dla wszystkich

   dzieci.

PODZIĘKOWANIA

Serdeczne Podziękowania dla

Pani Błasińskiej

i

Pani Janygi

za wyposażenie naszej sali w świąteczne dekoracje

DZIĘKUJEMY !

 

 

 

 

 

ŚWIĄTECZNIE

LISTOPAD

 

1. Mały człowiek czy też duży, dobrze, gdy pomocą służy

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Stwarzanie okazji do czynienia dobrych uczynków.

• Zwrócenie baczniejszej uwagi na przejawy życzliwości, uczynności i  

  uprzejmości.

• Inicjowanie działań wymagających współpracy i współdziałania.

• Tworzenie miłej atmosfery i przyjaznych stosunków wśród dzieci.

2. Hula, psoci, hałasuje, to jesienny wiatr figluje

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Rozbudzanie ciekawości i dociekliwości badawczej.

• Budowanie prostych konstrukcji latających.

• Konstruowanie instrumentów wydających dźwięki, dętych.

• Bogacenie czynnego słownika dzieci.

3. Parasole czas wyciągać, jesień w pełni, deszcz nadciąga

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Rozumienie potrzeby ubierania się stosownie do panujących warunków

   pogodowych.

• Rozbudzenie postawy badacza zjawisk przyrodniczych i fizycznych.

• Bogacenie doświadczeń estetycznych i twórczych.

4. Wszyscy razem się bawimy, wszystkie strachy przegonimy

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Oswajanie strachu przed nieznanym i własną wybujałą wyobraźnią.

• Doskonalenie znajomości kolorów i barw.

• Poznanie zwierząt prowadzących nocny tryb życia.

• Nabieranie pewności w wypowiadaniu własnego zdania w rozmowie na

   określony temat.

5. Zasypało cały świat, nocą śnieżek z nieba spadł

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Uwrażliwienie na naturalne piękno zimy i zimowego krajobrazu.

• Doskonalenie umiejętności wypowiedzi oraz bogacenie słownika czynnego

   dzieci.

• Wzbogacanie wiedzy przez przeprowadzanie doświadczeń i zabawy

   badawcze.

• Poznanie najlepszych utworów literatury dla dzieci.

• Tworzenie prac plastycznych inspirowanych słowem mówionym.

JESIENIĄ, JESIENIĄ, JESIENIĄ...

listeczki na drzewach się mienią...

OSTATNIE JESIENNE SPACERKI TEGO ROKU :-)

 

 

 

 

 

 

 

 

PASOWANIE

NA

PRZEDSZKOLAKA

 

 

 

 

 

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

 

 

 

 

 

ANDRZEJKI

 

 

 

PAŹDZIERNIK

 

1. Jabłka, śliwki i morele, w sadzie jest owoców wiele

• Zapoznanie z miejscem pochodzenia owoców – sadem.

• Kojarzenie owoców z drzewami, na których rosną.

• Poznanie różnych sposobów przechowywania i spożywania owoców.

2. Witaminy, hop! do brzuszka, i marchewka, i pietruszka

• Poszerzanie wiedzy z dziedziny przyrody.

• Rozwijanie poczucia estetyki i dokładności wykonania prac plastycznych.

• Kształtowanie intuicji matematycznych.

• Wyczulenie na regularności w najbliższym otoczeniu, powtarzanie i

   kontynuowanie rytmów.

3. Liście malowane, pod drzewami rozsypane

• Dostrzeżenie zmian zachodzących w najbliższym otoczeniu naturalnym.

• Zwrócenie uwagi na specyficzny koloryt jesieni i bogactwo owoców

   parkowych i leśnych.

• Dostrzeżenie różnorodności kształtów i kolorów liści.

• Rozwijanie zmysłu obserwacji i zdolności porównywania.

4. Las szumi jesiennie, już robi się sennie

• Prowadzenie obserwacji przyrodniczych – mgliste poranki, chłodne dni,

   wczesny zmrok, szarówka.

• Bliższe poznanie wybranych mieszkańców lasu i ich jesiennych zwyczajów.

• Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i doskonalenie sprawności

   manualnej.

• Rozbudzanie poczucia estetyki.

 

 

 

JESIENIĄ, JESIENIĄ,JESIENIĄ... listeczki na drzewach się mienią...

 

 

 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

w naszej grupie

 

- dziękujemy ! :-)

 

 

 

 

HALLOWEEN

w naszej grupie

WRZESIEŃ

1. Przedszkole wita nas

• Zapoznanie się dzieci z nauczycielem oraz dzieci w obrębie grupy, a także z 

   salą.

• Poznanie podstawowych pomieszczeń przedszkola (sala, szatnia, korytarz) i

   ich funkcji.

• Wspomaganie dzieci w dobrym funkcjonowaniu społecznym i budowaniu

   dobrego samopoczucia.

• Wzbudzenie zaufania do nauczyciela i innych dzieci.

2. Przedszkole drugi dom

• Rozwijanie zdolności do uważnego słuchania opowiadań i wierszy oraz

   wypowiadania się w różny sposób.

• Nauka bezpiecznego poruszania się po schodach.

• Wdrażanie do racjonalnego wykorzystania czasu na zabawę i porządki po

   zabawie.

• Kształtowanie pozytywnego, pełnego ciekawości stosunku do roślin i zwierząt.

3. Czerwone światło stój ! Zielone światło idź !

• Uświadomienie konieczności przestrzegania zasad gwarantujących

   bezpieczeństwo w przedszkolu i poza nim.

• Poznanie ogrodu przedszkolnego i zasad tam obowiązujących.

• Rozszerzenie zasobu słownictwa i wiedzy z zakresu zasad ruchu drogowego.

• Doskonalenie analizatora słuchowego, wyodrębnianie, rozróżnianie i

   nazywanie dźwięków z otoczenia.

4. Szczotka, kubek, pasta ciepła woda…

• Kształtowanie elementarnych nawyków higienicznych i kulturalnych.

• Nabywanie pozytywnego stosunku do zabiegów higienicznych.

• Wdrażanie do samodzielności.

• Uwrażliwienie na estetyczny wygląd.

 

 

 

 

SPACER W PROMYCZKACH SŁOŃCA...

 

 

 

 

ŚWIĘTO NASZYCH CHŁOPCÓW :-)