Ogłoszenia

Wynik konkursu ofert

NA WYMIANĘ OKNA I RENOWACJĘ WITRAŻY

03.07.2015 r.

Bytom, 09.07.2015 r.

Nr sprawy P-29.271.13.2015

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE 

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dot. konkursu ofert na wykonanie:

  1. Wymiana okna

  2. Renowacja witraży


Zamawiający – Przedszkole Miejskie nr 29 w Bytomiu przy

ul. Czarnieckiego 2  zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w oparciu o § 12 Zarządzenia nr 169 Prezydenta Bytomia z dnia 15 kwietnia 2014 r. tj. ogłoszenie konkursu ofert, za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez:

  1. Wymiana okna

ALKON-FUTURE

Ewa Nikiel-Orpich

ul. Grzybowa 14

 

41-200 Sosnowiec

 

Za wykonanie przedmiotu zamówienia, zaoferowana została kwota:5 268,00zł brutto.


  1. Renowacja witraży

ALKON-FUTURE

Ewa Nikiel-Orpich

ul. Grzybowa 14

 

41-200 Sosnowiec

Za wykonanie przedmiotu zamówienia, zaoferowana została kwota: 11 244,00zł brutto.

 

 


 Wynik konkursu ofert 

na częściową naprawę dachu

i na częściową naprawę kanalizacji

03.07.2015 r.

Bytom, 07.07.2015 r.

Nr sprawy P-29.271.13.2015

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE 

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dot. konkursu ofert na wykonanie:

  1. Częściowa naprawa dachu
  2. Częściowa naprawa kanalizacji

Zamawiający – Przedszkole Miejskie nr 29 w Bytomiu przy

ul. Czarnieckiego 2 zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym

w oparciu o § 12 Zarządzenia nr 169 Prezydenta Bytomia z dnia

15 kwietnia 2014 r. tj. ogłoszenie konkursu ofert, za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez:

1. Częściowa naprawa dachu

ZUBIT Zabrze Sp. z o. o.

ul. Trocera 21

41-819 Zabrze

Za wykonanie przedmiotu zamówienia, zaoferowana została kwota:

7 892,86 zł brutto.

2. Częściowa naprawa kanalizacji

Przedsiębiorstwo Budowlane

„LEMTER”

Maciej Lempart

ul. Mickiewicza 66

41-902 Bytom

Za wykonanie przedmiotu zamówienia, zaoferowana została kwota:

29 500,00 zł brutto.

 

 

 

 

 

 

 

             Bytom dnia, 30.06.2015 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE

o zamówieniu, którego wartość nie przekracza 30 000 euro *

dotyczy: konkursu ofert na wykonanie remontu na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 29 w Bytomiu przy ulicy Czarnieckiego 2

I. Nazwa i adres zamawiającego:

Przedszkole Miejskie Nr 29

ul. Czarnieckiego 2

41-902 Bytom

Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami: Krystyna Śmieszkoł – tel. 32 787 05 84, 882 619 891

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu w Przedszkolu Miejskim Nr 29 w Bytomiu przy ulicy Czarnieckiego 2 w następującym zakresie (częściach) :

  • Wymiana okna
  • Renowacja witraży
  • Częściowa naprawa dachu
  • naprawa kanalizacji

Przedmiot zamówienia jest podzielony na cztery w/w części. Wykonawca może złożyć ofertę na wykonanie remontu w jednej części, dwóch bądź we wszystkich częściach.

III. Podstawowe warunki realizacji zamówienia:

1. Wymagany termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 15 sierpnia 2015 r.

2.Realizacja zamówienia nastąpi na podstawie umowy – wzór  

w załączeniu

IV. Opis sposobu dokonywania oceny ofert

1. Ocenie podlegają oferty sporządzone zgodnie z formularzem oferty – wzór w załączeniu

2. Oferta, wszystkie oświadczenia i załączniki winny być podpisane i opieczętowane przez Wykonawcę.

3. W ofercie należy podać cenę obliczoną na podstawie załączonego przedmiaru robót.

Wykonawca podaje cenę brutto ( z podatkiem Vat 23%)

Istnieje możliwość zobaczenia terenu pod zabudowę placu zabaw, w tym celu prosimy o kontakt z osobą podaną w pkt.I

4. Zamawiający poprawia w ofercie, która podlega ocenie:

1) oczywiste pomyłki pisarskie,

2) omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Informacją, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

5.Podczas badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców:

1)wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert

2)jednokrotnego uzupełnienia oświadczeń i dokumentów.

6. Ocenie nie podlegają oferty, które:

1) zostały złożone po terminie

2) nie spełniają wymagań Zamawiającego, z zastrzeżeniem pkt.4 i 5

3)ich złożenie stanowi czy nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

4) zawierające cenę stanowiącą jednocześnie mniej niż 50% średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert i mniej niż 50% kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

5) wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie zgodził się na poprawienie omyłek,

6) zawierają nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik

prowadzonego postępowania,

7)są nieważne na podstawie odrębnych przepisów,

8) zawierają błędy lub omyłki, które nie podlegają zamówieniu,

9) zostały złożone przez Wykonawcę, który w okresie trzech lat przed wszczęciem postępowania w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie.

V. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena ofertowa brutto – 100%

Jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty w takiej samej cenie, Zamawiający zastosuje negocjacje ceny z Wykonawcami, którzy złożyli te oferty. Wykonawcy podczas negocjacji nie mogą zaoferować cen wyższych niż określone we wcześniej złożonych ofertach.

VI. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę zawierająca dane tele-adresowe oferenta należy złożyć w wersji papierowej w zamkniętej kopercie z napisem: Wykonanie remontu

w Przedszkolu Miejskim Nr 29 w Bytomiu przy ulicy Czarnieckiego 2

w siedzibie Zamawiającego tj. w Przedszkolu Miejskim Nr 29 przy ulicy Czarnieckiego 2, 41-902 Bytom, w kancelarii dyrektora do dnia 03.07.2015 do godz. 15.00

VII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert dokonane zostanie w siedzibie Zamawiającego tj.           w Przedszkolu Miejskim Nr 29 przy ulicy Czarnieckiego 2 , 41-902 Bytom w kancelarii dyrektora w dniu 03.07.2015 r. o godz. 15.15

 

30.06.2015   Marzena  Paluszkiewicz

data i podpis dyrektora

w załączeniu:

formularz oferty – zał. nr 1

przedmiary robót – zał. nr 2

wzór umowy – zał. nr 3

*postępowanie prowadzone jest na podstawie zarządzenia nr 169 Prezydenta Bytomia z dnia 15 kwietnia 2014 r. z późn. zmianami           w sprawie wprowadzenia i stosowania regulaminu udzielania zamówień publicznych przez miejskie jednostki organizacyjne.

 

Zał. nr 1
Formularz oferty
Załacznik nr 1 do ogłoszenia.doc
Microsoft Word Document 18.0 KB
Zał. nr 2
Przedmiar - okno, witraże
przedmiar - okna i witraże.pdf
Adobe Acrobat Document 104.9 KB
Zał. nr 2
Przedmiar - częściowa naprawa dachu
Przedmiar - częściowa naprawa dachu.jpg
JPG Image 582.5 KB
Zał. nr 2
Przedmiar - naprawa kanalizacji
Przedmiar - naprawa kanalizacji.pdf
Adobe Acrobat Document 359.5 KB
Zał. nr 3
Wzór umowy
umowa.doc
Microsoft Word Document 55.0 KB