Regulamin Rady Rodziców.pdf
Adobe Acrobat Document 187.3 KB
PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

 w roku szkolnym 2015/2016Cel ogólny:

Wdrażanie rodziców do współpracy z przedszkolem, umożliwienie im udziału w tworzeniu warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci.

 

Cele szczegółowe:

1.    Dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno - 

      wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego.

2.    Wszechstronny rozwój dziecka.

3.    Nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami.

4.    Wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych.

5.    Aktywizacja rodziców do uczestnictwa w życiu grupy i 

      przedszkola.

6.    Przekazywanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu.

7.    Poznanie oczekiwań rodziców względem placówki i nauczycieli.

 

Zadania przedszkola w zakresie współpracy:

1.    Do zadań przedszkola należy przede wszystkim udzielanie rodzicom porad przy rozwiązywaniu trudnych problemów wychowawczych. Jedną z form pomocy w tym zakresie jest organizowanie prelekcji z zakresu metodyki wychowania, a także umożliwienie spotkań ze specjalistami: pedagog, psycholog, logopeda.

2.    Ważna kwestią jest także systematyczne udzielanie rodzicom rzeczowej informacji na temat ich dzieci.

3.    Nauczyciel dba o włączanie rodziców w życie grupy oraz przedszkola proponując im różnorodne formy współpracy.

4.    Utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami pomaga nauczycielowi w rozpoznawaniu warunków życia i sytuacji rodzinnej dzieci, co przyczynia się do zindywidualizowania podejścia do dziecka i opracowania optymalnej w danym przypadku metody wychowawczo-dydaktycznej.

 

Rola rodzica w zakresie współpracy:

Rodzice mają prawo do:

- wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami i 

  światopoglądem

- wyboru przedszkola dla dziecka

- znajomości celów, treści i metod pracy przedszkola

Rodzice mają obowiązek:

- wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny i nie

  zaniedbywać ich

- zaangażować się w działania przedszkola

- wychowywać swoje dzieci w poszanowaniu i akceptowaniu innych

  ludzi i ich przekonań

- poświęcać swój czas i uwagę swoim dzieciom w przedszkolu, tak

  aby wzmocnić ich wysiłki skierowane na osiągnięcie określonych

  celów nauczania

- usprawiedliwiać nieobecności dziecka

- uczestniczyć w spotkaniach ogólnoprzedszkolnych i grupowych

- zapewnić dziecku możliwość regularnego uczęszczania na zajęcia

- zapewnić dziecku warunki do rozwijania swoich zainteresowań i

  uzdolnień

 

Formy współpracy:

- zebrania ogólnoprzedszkolne, grupowe

- zajęcia otwarte

- uroczystości przedszkolne, grupowe

- kontakty indywidualne

- wycieczki, imprezy przedszkolne, akcje

- pedagogizacja rodziców

- biuletyn przedszkolny

 

Kontakt z rodzicami poprzez:

- strona internetowa przedszkola,

- rozmowy indywidualne: nauczyciel - rodzic

a podkreślanie pozytywnych postaw dzieci

b zachowanie dyskrecji podczas przekazywania rodzicom

   informacji o postępach dydaktycznych i wychowawczych dziecka

   m. in.:

> informacje o  zachowaniach dziecka przekazywane są w formie

   pisemnej lub ustnej

> nauczyciel stara się nie mówić o zachowaniu danego dziecka w

   obecności innych rodziców

c zwracanie szczególnej uwagi na sukcesy dziecka mającego

   problemy dydaktyczne; wychowawcze

d szacunek dla wyznawanej przez rodziców hierarchii wartości

- zaproszenia do przedszkola

- tablica informacyjna

- kontakt telefoniczny