KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

2014 -2019„Dziecko chce być dobre. 

Jeśli nie umie – naucz.

 Jeśli nie wie – wytłumacz. 

Jeśli nie może – pomóż”.

 

      Janusz Korczak

             PODSTAWA  PRAWNA:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168 poz. 1324 ze zm.),
 • Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (Dz. U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526 ze zm.)

 

MISJA PRZEDSZKOLA

 • Przedszkole wspólnie z rodzicami, jako najbardziej znaczącymi autorytetami dziecka w wieku przedszkolnym, koncentruje działania wychowawczo - dydaktyczne na wspomaganiu jego rozwoju w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. 
 • Wobec rodziny przyjmujemy postawę doradczą i wspierającą działania wychowawcze: rozpoznawanie możliwości rozwojowych dziecka i podjęcie interwencji specjalistycznej; informowanie na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunku i zakres zadań realizowanych w naszym przedszkolu. 
 • Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, dba o ich bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne.
 • Rozpoznaje i zaspokaja potrzeby oraz rozwija indywidualne możliwości i talenty. 
 • Tworzy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest osiągnięcie przez wychowanków stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
 • Placówka buduje środowisko społeczne dziecka, kształtuje jego postawy moralne oraz uczy odróżniania dobra od zła. 
 • Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji o prawach dziecka.
 • Promuje zachowania przyjazne przyrodzie, a także buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej. 

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

 • Przedszkole jest placówką przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawioną na  osiąganie sukcesu.
 • Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.
 • Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
 • Program Przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości.
 • Zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
 • Przedszkole stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna.
 • Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikacje interpersonalną.
 • Przedszkole promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym.

 

OBSZARY ROZWOJU PRZEDSZKOLA

I EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ

WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ 

ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ PRZEDSZKOLA

 • Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa. 
 • Działania przedszkola nastawione są na twórczy rozwój dzieci, nabywanie przez nie wiadomości i umiejętności poprzez działanie i doświadczanie.
 • Realizowany jest program wychowawczy oraz system motywacyjny.
 • Efektywne nauczanie z uwzględnieniem treści zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz w programach pracy indywidualnej.
 • Działania związane z rozwojem emocjonalnym dzieci, z minimalizowaniem stresu, z przygotowaniem dziecka do pobytu w przedszkolu, z umiejętnościami prospołecznymi.
 • Proces dydaktyczny oparty na aktywizujących metodach nauczania umożliwiający maksymalne wykorzystanie potencjału intelektualnego dzieci.
 • Dbałość o bezpieczeństwo, realizacja praw dziecka i upowszechnianie wiedzy na powyższe tematy wśród dzieci.
 • Podejmowanie różnorodnych działań w celu ujednolicenia pomocy i wsparcia wychowankom.
 • Rozpoznawanie potrzeb w zakresie opieki nad dziećmi oraz rozpoznawanie środowiska wychowanków i organizowanie pomocy potrzebującym.
 • Aktywne uczestnictwo dzieci w życiu kulturalnym przedszkola, miasta poprzez udział w przeglądach artystycznych, festiwalach, koncertach, konkursach.
 • Projektowanie takich sytuacji wychowawczych, w toku których pozwalamy dziecku być sobą, by mogło mieć własne zainteresowania i upodobania.
 • Wykorzystywanie wyników ewaluacji do podnoszenia jakości pracy przedszkola.
 • Praca dydaktyczno-wychowawcza oparta w głównej mierze na samodzielnym działaniu przedszkolaków oraz podmiotowe traktowanie dzieci poprzez: respektowanie potrzeb, dostrzeganie indywidualności każdego dziecka, nabywanie różnorodnych doświadczeń dających zdobycie ważnych umiejętności intelektualnych umożliwiających osiągnięcie gotowości szkolnej.
 • Zagwarantowanie skutecznych metod pracy z dziećmi mającymi trudności poprzez: systematyczną pracę wyrównawczą, współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, udzielanie wskazówek nauczycielom, rodzicom przez specjalistów.
 • Wykorzystanie wyników ewaluacji do: modyfikacji metod i form pracy z dziećmi, poszukiwania ciekawych sytuacji edukacyjnych, dostosowania pracy z dzieckiem 
 • i wymagań do jego indywidualnych możliwości i zapewnienia wszechstronnego rozwoju. 

 

II PROCESY ZACHODZĄCE W PRZEDSZKOLU

 • Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej koncepcji pracy.
 • Przedszkole zapewnia każdemu dziecku możliwości realizacji własnych pasji, zainteresowań. 
 • Dzieciom udzielana jest pomoc w wyrównaniu szans edukacyjnych i rozwoju w ich własnym tempie. 
 • W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.
 • Doskonalenie modelu funkcjonowania przedszkola jako miejsca rozwoju dziecka – zaktywizowanie i zintegrowanie rady pedagogicznej przedszkola poprzez wspólną pracę.
 • Monitorowanie założeń koncepcji pracy przedszkola i modyfikowanie ich w miarę potrzeb.
 • Gromadzenie, udostępnianie i na bieżąco wykorzystywanie wyników ewaluacji wewnętrznej, w tym informacje dotyczące stanu, warunków i efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej do doskonalenia jakości pracy przedszkola.
 • Diagnoza potrzeb rodziców w zakresie oferty zajęć dodatkowych.
 • Kontynuacja przyjaznego współdziałania z rodzicami – aktywne włączanie rodziców w realizację zadań wychowawczych i opiekuńczych.
 • Wypracowanie i wdrażanie programów pracy dla przedszkola.

 

III FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU LOKALNYM

 • Przedszkole współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku. 
 • Działalność przedszkola promowana jest w środowisku. 
 • Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.
 • Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
 • Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.
 • Absolwenci przedszkola są dobrze przygotowani do dalszej edukacji.
 • Rozwijanie aktywnej i systematycznej współpracy ze strukturami samorządowymi i organizacjami lokalnymi działającymi na rzecz edukacji.

            Dbałość o wizerunek przedszkola:

 • promowanie przedszkola poprzez kontynuację zajęć otwartych dla rodziców,
 • prezentowanie osiągnięć w środowisku,
 • kontynuowanie starań, aby wyposażenie placówki było nowoczesne, a warunki zabawy i nauki atrakcyjne,
 • aktywizowanie członków Rady Rodziców do przekazywania informacji pozostałym rodzicom o planowanych działaniach przedszkola,
 • aktywizowanie rodziców do współpracy z przedszkolem, korzystanie z wiedzy i umiejętności rodziców,
 • wspieranie rodziców w funkcji wychowawczej – pedagogizacja rodziców.
 • włączanie rodziców do współorganizowania przedsięwzięć: „Cała Polska czyta dzieciom”, „Góra grosza”,  itp. oraz uczestniczenie w różnorodnych konkursach przedszkolnych.

 

IV ZARZĄDZANIE PRZEDSZKOLEM

 • Praca nauczycieli oparta jest na realizacji wspólnych działań i celów zawartych w koncepcji pracy przedszkola. Nauczyciele planują działania, rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy pracy. 
 • Dyrektor jest kreatywny i konsekwentny w działaniu, preferuje nowatorskie metody pracy z dziećmi. 
 • Warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizowanie przyjętych programów i projektów, sprzyjają zabawie, doświadczaniu i wypoczynkowi.
 • Zapewnianie warunków oraz możliwości samorealizacji poprzez: organizowanie szkoleniowych zebrań rady pedagogicznej, organizowanie zajęć koleżeńskich i zajęć otwartych dla rodziców, realizację programów własnych, wykorzystanie procedur postępowania przy stopniach awansu zawodowego do kierowania doskonaleniem zawodowym, wdrażanie programów i przedsięwzięć, organizowanie uroczystości integrujących środowisko lokalne, włączanie się w akcje charytatywne.
 • monitorowanie dokumentacji pod kątem zgodności z aktualizowanymi przepisami prawa.
 • określenie potrzeb w zakresie kształcenia i doskonalenia nauczycieli.
 • wykorzystanie zdobytych na szkoleniach umiejętności w bezpośredniej praktyce pedagogicznej i upowszechnianie ich wśród nauczycieli przedszkola.
 • wzbogacanie i modernizowanie bazy przedszkola – polepszanie warunków działalności przedszkola.

 

DZIAŁANIA PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY PRZEDSZKOLA

         

             ROLA  NAUCZYCIELA:

 • Współdziała  z  rodzicami  i  opiekunami  prawnymi:
 • współpracuje   w  zakresie  realizacji  zadań  wynikających z podstawy programowej  wychowania przedszkolnego;
 • włącza  rodziców w  życie przedszkola ;
 • Planuje i prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą  oraz  jest odpowiedzialny za jej  efekty,
 • zbiera  informacje  o dzieciach – prowadzi  obserwacje  pedagogiczne  mające na  celu  poznanie i zabezpieczenie potrzeb  rozwojowych dziecka,
 • współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną,
 • wspiera  każdego wychowanka w jego rozwoju,
 • kształci  i wychowuje  dzieci w umiłowaniu Ojczyzny w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,
 • dba  o kształtowanie u wychowanków postaw moralnych i obywatelskich.
 • tworzy warunki  wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania oraz dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy,
 • wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie samego siebie oraz   rzeczywistości społeczno - kulturalnej i przyrodniczej,
 • otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy  pracy do jego  możliwości,
 • utrzymuje  stały kontakt z rodzicami (opiekunami) oraz udziela  im  rzetelnych informacji na temat   dziecka, jego zachowania i rozwoju,
 • współpracuje  z domem rodzinnym wychowanka w celu ujednolicenia oddziaływań   wychowawczych,
 • dba  o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków,
 • codziennie, sumiennie przygotowuje  się do pracy z dziećmi,
 • prowadzi  dokumentację zgodnie z określonymi przepisami,
 • doskonali  swoje  kwalifikacje  zawodowe,
 • dąży   do pełni własnego rozwoju  osobowego,
 • współtworzy  dobrą  atmosferę  pracy w   przedszkolu,
 • przestrzega  podstawowe zasady  BHP i ppoż. oraz dyscyplinę  pracy.

 

SPOSOBY MONITOROWANIA OSIĄGNIĘĆ  NAUCZYCIELI:

 • Nauczyciele na bieżąco są poddawani ocenie przez rodziców i dyrektora placówki.
 • Dwa razy w roku dokonują samooceny własnej pracy poprzez: sprawozdanie z pracy dydaktyczno – wychowawczej.
 • Badanie osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie: ankiet, rozmów z  nauczycielami, rodzicami, obserwacji zajęć, uroczystości, programów artystycznych dzieci, obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw, analizę wytworów dziecięcych, obserwację prowadzonej współpracy z rodzicami, lustrację sal, tablic, wystawek prac, arkuszy samooceny, analizy dokumentacji pedagogicznej, rozwoju zawodowego.

 

MODEL NAUCZYCIELA:

            W relacjach z wychowankami:

 • Jest  przyjacielem   dziecka, wspiera go w rozwoju.
 • Zna  i  przestrzega  prawa  dziecka.
 • Jest  otwarty  na  problemy dziecka  i jego otoczenia.
 • Jest  kreatywny  i empatyczny.
 • Częściej stosuje nagrody i niż kary.
 • Zawsze dotrzymuje umów, przyrzeczeń, dochowuje tajemnic.
 • Potrafi przyznać się do pomyłek i błędów.

            W relacjach z rodzicami:

 • Wspomaga rodziców w realizacji ich funkcji wychowawczej.
 • Pogłębia wiedzę rodziców - informuje o osiągnięciach i ewentualnych trudnościach dziecka.
 • Wspólnie z rodzicami ustala tok postępowania i formy oddziaływań wychowawczych.
 • Uznaje prawo głosu rodziców w ważnych sprawach dotyczących dziecka.
 • Stwarza podstawy do budowania partnerstwa we współdziałaniu głównych środowisk edukacji dziecka.
 • Zna warunki życia dziecka i zainteresowania.
 • Odznacza się  kulturą  osobistą  i  taktem  pedagogicznym.

 

KRYTERIA SUKCESU, OCZEKIWANE EFEKTY

 • Wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci. 
 • Wzrost efektywności pracy nauczycieli, dobra współpraca w zespole. 
 • Zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem. 
 • Zadowolenie rodziców z oferty edukacyjnej przedszkola, dobra opinia o działalności przedszkola. 
 • Zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole. 
 • Upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku. 
 • Prowadzenie skutecznej polityki kadrowej. 
 • Wzrost motywacji i zadowolenia personelu z dobrze spełnionego obowiązku. 
 • Stałe wzbogacanie bazy przedszkola o nowoczesne pomoce dydaktyczne, multimedia.  

 

METODY PRACY 

Aby zrealizować obowiązujące treści programowe, wykorzystujemy metody aktywne, problemowe i twórcze oraz metody tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności, tj. zabawę. Organizacja pracy nauczyciela z wykorzystaniem wymienionych metod uwzględniać będzie wielostronny rozwój dziecka. 

            Do metod tych należą m. in.: 

 • Metoda prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej – dziecięca matematyka – zabawy matematyczne mające na celu zapewnienie dziecku sukcesów w nauce matematyki, 
 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne – zabawy ruchowe uczące świadomości własnego ciała i otaczającej przestrzeni, nawiązanie kontaktu z innymi za pomocą dotyku i ruchu,
 • Opowieść ruchowa, 
 • Gimnastyka ekspresyjna R. Labana, 
 • Gimnastyka rytmiczna A. i M. Kniessów, 
 • Relaksacja, 
 • Zabawy paluszkowe, 
 • Drama, 
 • Pantomima, 
 • Burza mózgów – metoda aktywizująca, pobudzająca do aktywnego myślenia i działania. 

 

Codzienne planowanie pracy pedagogicznej uwzględnia: 

 • Nasze cele wychowania i edukacji,
 • Działania zorientowane na dziecko, 
 • Aktualne pory roku, 
 • Święta i uroczystości, 
 • Tradycje przedszkola. 

Przedszkole zgodnie z potrzebami rodziców i wyznawanymi przez nich przekonaniami religijnymi umożliwia dzieciom uczestniczenie w zajęciach z religii. Do przedszkola mogą uczęszczać również dzieci innych wyznań. 

 

DZIAŁANIA PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY PRZEDSZKOLA

FORMY NAGRADZANIA ZACHOWAŃ ZGODNYCH Z REGULAMINEM NORM I ZASAD OBOWIĄZUJĄCYCH W GRUPIE 

 

 • Nagradzanie pochwałą i uznaniem.
 • Darzenie dziecka szczególnym zaufaniem, zwiększając zakres jego samodzielności.
 • Nagradzanie przez sprawianie przyjemności dziecku przez nauczyciela lub kolegów w kontaktach indywidualnych lub na forum całej grupy.
 • Przywilej wykonywania prostych czynności wykazanych przez nauczyciela.
 • Atrakcyjna zabawa w grupie według pomysłu dziecka.
 • Znaczek z wesołą minką. 

 

ŚRODKI ZARADCZE W PRZYPADKU NIESTOSOWANIA SIĘ DO USTALONYCH ZASAD 

 • Tłumaczenie i wyjaśnianie.
 • Ukazywanie następstw postępowania , tłumaczenie dziecku, aby skłonić go do autorefleksji.
 • Wyrażenie przez nauczyciela swojego smutku i niezadowolenia z powodu zachowania dziecka.
 • Propozycje aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji.
 • Czasowe odebranie przyznanego przywileju.
 • Odsunięcie od zabawy- polecenie wykonania zadania mającego na celu wyciszenie złych emocji.
 • Znaczek ze smutną minką.
 • Kącik przemyśleń, krzesełko emocji.

 

            ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO –   

            PEDAGOGICZNEJ

Celem pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu jest rozpoznawanie i zaspakajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu jest organizowana i realizowana w szczególności w formie:

 • Działań mających na celu rozpoznanie zainteresowań dzieci w tym dzieci wybitnie zdolnych oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień.
 • Działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci oraz planowanie sposobów ich zaspokojenia w tym:

- poprzez obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i ocena gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole ( diagnozę przedszkolną),

- zindywidualizowanie pracy z dzieckiem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych,

- zajęć korekcyjno - kompensacyjnych,

- zajęć specjalistycznych: logopedycznych oraz innych charakterze terapeutycznym,

- porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń dla rodziców i nauczycieli,

- działań na rzecz zorganizowanej pomocy materialnej dzieciom z rodzin znajdujących się trudnej sytuacji życiowej.

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH 

Oferty osób chętnych do prowadzenia zajęć dodatkowych są przyjmowane przez dyrektora przedszkola. Rodzice mają możliwość wyrażenia swoich opinii na temat zajęć dodatkowych. 

Zajęcia  dodatkowe dla dzieci uzdolnionych:

 • kółko teatralne „Skrzat”
 • kółko taneczne „Pantofelek”
 • kółko plastyczno – techniczne „Plastuś”

Zajęcia finansowane przez Organ Prowadzący przedszkole to: 

• Logopedia 

• Religia na prośbę rodzica

 

WSPÓŁPRACA ZESPOŁU PEDAGOGICZNEGO 

Rada Pedagogiczna pracuje w zespołach zadaniowych. Są one tworzone na każdy rok szkolny wg umiejętności i predyspozycji poszczególnych nauczycieli.

W przedszkolu obecnie funkcjonują następujące zespoły zadaniowe : 

 • Zespół ds. pomocy  psychologiczno – pedagogicznej.
 • Zespół do przeprowadzania kontroli bezpieczeństwa.
 • Zespól ds. ewaluacji.
 • Zespół zarządzania ryzykiem (kontrola zarządcza).
 • Zespół ds. diagnozy i programów wychowania przedszkolnego.

Poszczególne zespoły zadaniowe monitorują procesy zachodzące w przedszkolu i udoskonalają je z wykorzystaniem nowoczesnej wiedzy i własnych doświadczeń. Dyrektor i nauczyciele dbają o sprawność systemu i właściwe wykorzystanie zasobów. Ponadto, nauczyciele współpracują ze sobą systematycznie, prowadzą zajęcia koleżeńskie, dzielą się wiedzą i doświadczeniem w ramach Wewnątrzprzedszkolnego Doskonalenia Nauczycieli. 

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI 

Rodzice w przedszkolu traktowani są jako partnerzy w procesie wychowania. Zadaniem wszystkich pracowników placówki jest dbałość o pozytywne relacje z rodzicami wychowanków. 

 

Celem współpracy przedszkola z rodzicami jest: 

 • Dążenie do jednolitości oddziaływań wychowawczo - edukacyjnych przedszkola i środowiska rodzinnego.
 • Wszechstronny rozwój dziecka.
 • Nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami.
 • Zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy wychowawczo – edukacyjnej.
 • Przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka, aby rodzice mogli je w osiąganiu tej gotowości odpowiednio do potrzeb wspomagać.
 • Przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli (wspieranie) w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy.
 • Wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych.
 • Włączenie rodziców dzieci do życia grupy przedszkolnej i przedszkola.
 • Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację.
 • Ukazanie przedszkola jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców.
 • Promowanie placówki w środowisku lokalnym. 

 

Formy współpracy z rodzicami obejmują: 

 • Spotkania integracyjne z rodzicami.
 • Zebrania ogólne z rodzicami oraz spotkania z Radą Rodziców.
 • Zebrania grupowe – w poszczególnych grupach wiekowych.
 • Konsultacje indywidualne z inicjatywy nauczyciela, dyrektora lub rodzica.
 • Prowadzenie kącika dla rodziców, m. in. eksponowanie wytworów pracy dziecięcej.
 • Prowadzenie strony internetowej.
 • Włączanie rodziców w organizację imprez okolicznościowych, uroczystości przedszkolnych, konkursy, wycieczki.
 • Angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i grup, m. in. pomoc w przeprowadzaniu remontów, sponsorowanie zakupu  zabawek, pomocy dydaktycznych, wykonywanie różnych prac. 

 

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI 

W pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej podejmowana jest współpraca z różnymi instytucjami na terenie gminy oraz spoza niej. Współpraca ta ma na celu urozmaicenie metod i form pracy służących wspomaganiu i ukierunkowywaniu rozwoju dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturalnym i przyrodniczym. 

 

Celem współpracy z instytucjami jest: 

 • Zbieranie danych na temat losów dzieci uczęszczająych do naszego przedszkola.
 • Rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci.
 • Satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień i nagród.
 • Kształtowanie postaw społecznie pożądanych.
 • Kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci.
 • Urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

 

Współpraca zewnętrzna:

 • pobliskie szkoły i przedszkola;
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej;
 • Miejska Komenda Policji w Bytomiu;
 • Harcerski  Klub Ratowniczy „ESKULAP”;
 • zespół „Lorien Trio”;
 • spotkania z animatorkami Programu Aktywności Lokalnej - czytanie dzieciom bajek;
 • Szkoła muzyczna w Bytomiu – koncerty;
 • Muzeum Górnośląskie;
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bytomiu;
 • Pizzeria Żuraw;
 • Koło  Łowieckie "Orlik" w Siewierzu;
 • LOP;
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Bytomiu; 
 • MOPR;
 • Liceum Ogólnokształcące nr IV w Bytomiu;
 • Bytomskie Centrum Kultury;
 • Opera Śląska;
 • Sanepid;
 • MOSIR;
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE;
 • Kuratorzy Rodzin;
 • „Delfinek” . 

 

PROMOCJA PLACÓWKI 

Działania promocyjne obejmują: 

 • Prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów placówki przez wszystkich pracowników przedszkola.
 • Dbałość o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym.
 • Prowadzenie Księgi Pamiątkowej.
 • Organizację uroczystości przedszkolnych.
 • Artykuły prasowe w gazecie lokalnej dotyczące istotnych wydarzeń z życia przedszkola.
 • Prezentację wydarzeń mających miejsce w przedszkolu na stronie internetowej przedszkola, WE. 
 • Dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku.

 

DALSZE ZAMIERZENIA I DZIAŁANIA: 

W zakresie bazy: 

 • Modernizacja placu zabaw.
 • Doposażenie poszczególnych stałych i ruchomych kącików zabaw.

 

W zakresie dostrzegania potrzeb dzieci i rodziców: 

 • Skuteczne organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 • Spotkania ze specjalistami: psychologiem, pedagogiem, logopedą. 
 • Systematyczne modernizowanie, malowanie pomieszczeń przedszkola. 
 • W zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli: 
 • Wspomaganie i inspirowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobywania dodatkowych umiejętności.
 • Zobowiązanie nauczycieli do promowania swoich osiągnięć przez publikacje.
 • Doskonalenie umiejętności nauczycieli związanych z wykorzystywaniem w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej, co spowoduje szybki przepływ istotnych dla prawidłowego funkcjonowania placówki informacji na płaszczyźnie dyrektor-nauczyciel, nauczyciel-dyrektor. 
 • W zakresie współpracy ze środowiskiem i promocji przedszkola: 
 • Organizacja pikniku rodzinnego. 
 • Udział w akcjach charytatywnych.
 • Zapraszanie ważnych osób do przedszkola.
 • Pogłębienie współpracy z biblioteką. 
 • Kontynuowanie i rozszerzanie współpracy z innymi placówkami w celu promowania 
 • placówki i wymiany doświadczeń na temat pracy z dzieckiem. 
 • Współpracowanie z nauczycielami innych placówek oświatowych w celu wymiany doświadczeń i poszukiwaniu nowych metod pracy. 
 • Kontynuowanie i rozszerzanie udziału w konkursach ogólnopolskich i kampaniach społecznych. 

 

             PRIORYTETY ROZWOJU NA LATA 2014 – 2019

Szczegółowe zadania i sposoby realizacji znajdą się w programach pracy na poszczególne lata szkolne.

                                              

            2014/2015

NASZE UCZUCIA I EMOCJE.

„Wiem, że uśmiech to słońce”.

Zadanie:

Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych.

WSKAŹNIKI – UMIEJĘTNOŚCI DZIECI:

- Kształtowanie u dziecka umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych. 

- Kształtowanie postaw związanych z pełnieniem ról społecznych, które dziecko aktualnie

  pełni.

- Uczenie nowych sposobów rozwiązywania napięć i konfliktów.

- Pomoc w przyswajaniu norm i zasad postępowania, akceptowanych społecznie.

- Przechodzenie od emocji słabo uświadomionych do świadomej kontroli.

- Kształtowanie wyrażania własnych emocji różnych formach aktywności.

 

BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK – Promowanie zachowań warunkujących bezpieczeństwo i zdrowie.

Zadanie:

Promowanie zachowań warunkujących bezpieczeństwo i zdrowie. 

WSKAŹNIKI – UMIEJĘTNOŚCI DZIECI: 

1. Znajomość zasad zachowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka. 

2. Przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia, ocenianie zachowań służących i zagrażających zdrowiu.

 

2015/2016

„SPRAWNOŚĆ RUCHOWA WARUNKIEM WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU DZIECKA”

Zadanie:

Stymulowanie i doskonalenia sprawności psychomotorycznej, jak również przyswajanie, opanowywanie przez dziecko różnych umiejętności i nawyków ruchowych o znaczeniu zdrowotno– rekreacyjnym oraz sportowym.

WSKAŹNIKI – UMIEJĘTNOŚCI DZIECI:

- Uczestniczą w zabawach i ćwiczeniach ruchowych z użyciem przyborów, przyrządów i

   rekwizytów.

- Posługują się pomysłowością i wyobraźnią twórczą w aktywności ruchowej.

- Estetycznie poruszają się w czasie i przestrzeni.

- Potrafią łączyć ruch z muzyką.

- Wykazują sprawność fizyczną.

- Posiadają umiejętności i doświadczenia prozdrowotne.

- Dbają o własne zdrowie, chronią je i wspomagają.

- Uczestniczą w zabawach i ćwiczeniach ruchowych z użyciem przyborów, przyrządów i

   rekwizytów.

- Posługują się pomysłowością i wyobraźnią twórczą w aktywności ruchowej.

 

            2016/2017

„JESTEM SAMODZIELNY W DOMU I W PRZEDSZKOLU”

Zadanie:

Wyrabianie elementarnych przyzwyczajeń higieniczno – kulturalnych u dzieci w domu i w przedszkolu poprzez świadome dbanie o higienę osobistą, estetyczny wygląd, porządek oraz ogólną kulturę zachowania.

WSKAŹNIKI – UMIEJĘTNOŚCI DZIECKA:

- Właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu i sprząta po

   sobie.

- Samodzielnie ubiera się i rozbiera.

- Dba o osobiste rzeczy i nie naraża ich na zgubienie.

- Utrzymuje porządek w swoim otoczeniu. 

- Potrafi poprawnie umyć się i wytrzeć.

- Samodzielnie korzysta z toalety.

- Wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc.

 

            2017/2018

„TWÓRCZY PRZEDSZKOLAK”

Zadanie:

Wzbogacenie oferty edukacyjnej poprzez stosowanie aktywizujących metod nauczania.

WSKAŹNIKI – UMIEJĘTNOŚCI DZIECI

- Odgrywa rolę w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem i

   ruchem

- Wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie, w

   przedstawieniu i w teatrze

- Śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru, chętnie uczestniczy w tańcach i muzykowaniu

- Tworzy muzykę korzystając z instrumentów perkusyjnych a także improwizuje ją

   ruchem

- Umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych.

 

„PRZEDSZKOLAK PRZYSZŁYM CZYTELNIKIEM”

Zadania:

1. Rozwijanie zainteresowania książką oraz tworzenie warunków i dostarczanie okazji do kształtowania postaw czytelniczych u dzieci przedszkolnych.

2. Kształtowanie emocjonalnego stosunku do książki, jako źródła wiedzy i przeżyć.

3. Wyrabianie u dzieci pozytywnego nastawienia do podjęcia trudu nauki czytania.

WSKAŹNIKI – UMIEJĘTNOŚCI DZIECI:

- Systematycznie korzystają z kącików książki.

- Wypożyczają książeczki z rodzicami z biblioteki publicznej.

- Wzbogaciły zasób słownictwa.

- Wzbogaciły wrażenia i doznania estetyczne.

- Szanują książki.

- Są śmiałe i otwarte na kontakty.

- Współdziałają w zespole, dobierają role podczas zabawy w teatr i wcielają się w role

              bohaterów z bajek.

- Konstruują dłuższe wypowiedzi na temat czytanych bajek, opowiadań.

- Potrafią uważnie słuchać tekst czytany.

- Znają utwory literackie dla dzieci i ich autorów.

- Interesuje się tekstem i literami.

- Podejmuje działalność czytelniczą stymulującą rozwój mowy.

- Odreagowuje negatywne emocje, rozładowuje stresy i napięcia w toku różnorodnych

  form aktywności własnej.

 

            2018/2019

„EKSPRESJA MUZYCZNA I EDUKACJA REGIONALNA 

W RÓŻNYCH FORMACH DZIAŁALNOŚCI DZIECI”

Zadanie:

Kształtowanie wrażliwości estetycznej i słuchowej z wykorzystaniem elementów ruchu i muzyki.

WSKAŹNIKI – UMIEJĘTNOŚCI DZIECI:

- Odkrywają własne możliwości i uzdolnienia muzyczne.

- Potrafią słuchać, tworzyć i wyrażać własne przeżycia w różnych formach aktywności muzyczno-ruchowej.

- Odczuwają radość w bezpośrednim kontakcie z muzyką instrumentalne.

- Znają podstawowe elementy utworów muzycznych (melodia, rytm, tempo).

- Eksponują i poszukują różnych źródeł dźwięku.

- Grają na instrumentach melodycznych i perkusyjnych.

- Chętnie uczą się nowych piosenek oraz wykorzystują je do spontanicznych improwizacji i inscenizacji.

- Biorą udział w przeglądach i festiwalach piosenki dziecięcej.

- Odczuwają radość z eksponowania swojej twórczości muzycznej poza terenem przedszkola.

 

WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI KONCEPCJI

 

KRYTERIA SUKCESU

 • poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola o elementy nowatorskie i innowacyjne,
 • wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci,
 • wzrost efektywności pracy nauczycieli, dobra współpraca w zespole,
 • zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem,
 • zadowolenie rodziców z oferty edukacyjnej przedszkola, dobra opinia o działalności przedszkola,
 • zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole,
 • upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku,
 • prowadzenie skutecznej polityki kadrowej,
 • wzrost motywacji i zadowolenia personelu z dobrze spełnionego obowiązku,
 • stałe wzbogacanie bazy przedszkola o nowoczesne pomoce dydaktyczne,
 • aktywny udział w akcjach ochrony środowiska: zbieranie makulatury, segregacja śmieci, zbieranie baterii,
 • czynny udział w wielu akcjach charytatywnych,

 

ELEMENTY SKŁADOWE KONCEPCJI

 • Niniejsza koncepcja pracy ukierunkowana jest na zapewnienie wszechstronnego rozwoju dziecka, a zwłaszcza rozwoju twórczej aktywności.
 • Przedszkole jest placówką otwartą i przyjazną dla dzieci i ich rodziców.
 • Pragniemy wychować człowieka twórczego, optymistę, nastawionego na osiąganie sukcesów na miarę swoich możliwości, promować w środowisku lokalnym osiągnięcia przedszkola i naszych wychowanków a także wychowanie przedszkolne i jego znaczenie, doskonalić rozwój zawodowy i osobowość każdego nauczyciela.

 

Szczegółowe cele, zadania i zamierzenia pracy przedszkola zawarte są w programach wspomagających działania wychowawczo-dydaktyczne:

- Programie wychowawczym

- Programie profilaktyki

- Planie współpracy z rodzicami 

- Rocznych Planach Pracy,

które stanowią integralną część Koncepcji Pracy Przedszkola i są z nią spójne.

Koncepcja przedszkola jest analizowana i modyfikowana w miarę potrzeb.

 

Priorytetem naszej działalności jest zapewnienie naszym wychowankom wszechstronnego rozwoju, bezpieczeństwa  i poszanowania ich praw.

Poprzez systematyczne rozpoznawanie potrzeb naszego środowiska oraz poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi, doskonalimy jakość pracy naszej placówki.

 

 

Koncepcję zatwierdziła Rada Pedagogiczna Przedszkola Miejskiego nr 29 w Bytomiu

Uchwałą nr ...../2014/2015 do realizacji na posiedzeniu w dniu 29 sierpnia 2014 r.